Общи условия

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу 'САЙТ') се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу 'УСЛОВИЯ'), както и всички приложими норми и регулации.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които САЙТА предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.
СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу 'СЪДЪРЖАНИЕ') е собственост на СТЕМО ООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.

Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие.

More content coming sonn...